PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Przeprowadziliśmy badania komunikacji wewnętrznej dla Grupy Żywiec

02-08-2019

Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto przeprowadził badania na zlecenie Grupy Żywiec. Celem podjętych działań była weryfikacja czynników wpływających na komunikację wewnętrzną firmy.

Badanie zrealizowano wśród wszystkich pracowników Grupy Żywiec, za pomocą ilościowych i jakościowych metod badawczych, przy użyciu następujących technik: analiza danych zastanych - desk research, CAWI oraz ankieta audytoryjna, a także IDI oraz TDI. Do zadań Zespołu Exacto należało m.in. stworzenie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety, przygotowanie scenariusza wywiadu i materiałów dla moderatora, przeprowadzenie badań ilościowych oraz jakościowych - wywiadów pogłębionych (IDI, TDI), transkrypcja oraz analiza otrzymanych danych. Analizie poddano m.in. ocenę przepływu informacji niezbędnych do efektywnego realizowania zadań przez pracowników, określenie silnych i słabych stron obecnego systemu komunikacji, wskazanie, w jakim stopniu pracownicy otrzymują potrzebne im informacje z różnych źródeł, przez poszczególne narzędzia i na określone tematy, określenie najbardziej pożądanych z punktu widzenia odbiorców tematów, źródeł informacji oraz sposobów komunikowania, a także wskazanie, w jakim stopniu poszczególne narzędzia komunikacyjne realizują potrzeby informacyjne poszczególnych grup pracowników. Zebrano 572 efektywne ankiety oraz przeprowadzono 12 wywiadów IDI i 2 TDI. Podsumowanie prowadzonych badań stanowił zbiorczy raport prezentujący całościowe wyniki.
 

Odwiedź nas w Google+