PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Przeprowadziliśmy kompleksową analizę sytuacji na polskim rynku edukacyjnym

22-08-2018
Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto dokonał wieloaspektowej analizy sytuacji na rynku edukacyjnym we wszystkich województwach Polski. 
 
Badania były prowadzone na zlecenie EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego w ramach projektu "Dual Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" którego tematem jest  ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego. Celem naszych badań była analiza szkolnictwa polskiego z uwzględnieniem sytuacji ze wszystkich województw w Polsce, mająca być podstawą do wypracowania oraz wdrożenia w ramach projektu nowych rozwiązań i instrumentów, które pozwoliłyby na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 
Metodę docelową stanowiła analiza danych zastanych desk research. Do analizy wykorzystane zostały dokumenty i raporty z badań społecznych i rynkowych w tym dokumenty strategiczne urzędów ze wszystkich województw w Polsce dotyczące kształcenia zawodowego. Dodatkowo realizatorzy badań dokonali analizy danych zastanych ministerstwa oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. W raportach uwzględniono zbiór danych zastanych, uwzględniając statystyki publiczne, w kontekście: struktury demograficznej i jej przemian, aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju, zmian zachodzących w strukturze edukacyjnej, uwzględniając skutki reform edukacji, treści programów nauczania oraz działania pomiędzy rynkiem pracy, a systemem edukacji. 
 
Wynik prac zespołu badawczego skutkował stworzeniem 16 raportów dedykowanych placówkom kształcenia i/lub szkolenia zawodowego w całym kraju: dyrektorom, kadrze dydaktycznej, wraz z modelem rekomendacyjnym, poświęconym problematyce kształcenia dualnego. Każdy raport posiada indywidualną analizę SWOT oraz nawiązywał do danych Barometru Zawodów. Opracowanie analizy pomogło w uzyskaniu szerszego obrazu funkcjonowania placówek kształcenia zawodowego we wszystkich województwach kraju.
Odwiedź nas w Google+