PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

IDI wywiad pogłębiony

Czym jest indywidualny wywiad pogłębiony? 

Indywidualny wywiad pogłębiony (In-depht Inteview) to technika badań jakościowych polegająca na przeprowadzaniu rozmowy z respondentem w oparciu o przygotowany scenariusz wywiadu. Rozmowa przebiega w sposób swobodny, a moderator ma możliwość zadawania dodatkowych pytań, przez co możliwe jest poznanie kwestii nie ujętych w scenariuszu, a istotnych z punktu widzenia celów badawczych. Badanie IDI zazwyczaj wykorzystuje się w celu uzupełnienia innych metod badawczych, pogłębienia wiedzy na temat respondenta – jego emocji i motywów stymulujących decyzje. IDI sprawdza się również w sytuacjach, w których badamy kwestie inicjujące proces badawczy w obszarach wcześniej niebadanych. Umożliwia to pozyskanie wstępnych opinii na temat badanej problematyki, używanej nomenklatury, poznanie procesów i zjawisk. 

 

 

Dlaczego warto skorzystać z indywidualnego wywiadu pogłębionego?

  • Umożliwia poznanie przekonań, opinii i postaw respondenta
  • Daje komfort rozmowy respondentowi
  • Pozwala dokładnie opisać i poznać problem.
  • Generuje relatywnie niski koszt pozyskania informacji.
  • Umożliwia dotarcie do nieświadomych opinii.
  • Pozwala na poznanie aspektów badania nieujętych we wcześniej planowanych działaniach.
 
 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

Kiedy warto zastosować technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych?


Jak przebiega proces badawczy? 

Proces rozpoczyna się od sformułowania celu badawczego oraz pytań, które z niego wynikają, a także od ustalenia zakresu czasowego i merytorycznego badania. Na podstawie zebranych informacji przygotowany zostaje scenariusz, według którego przeprowadzane będą rozmowy. Kolejny etap polega na  jednorazowym wywiadzie lub cyklu spotkań. Na podstawie zebranych informacji opracowywany jest raport podsumowujący dany problem badawczy. W zależności od celu badania raport zawiera esencję z wypowiedzi (kluczowe przekazy, informacje) lub skupia się na rozbudowanych opisach sytuacji, emocji, zachowań czy używanego przez respondentów słownictwa. Ma to na celu pokazanie jak najszerszego spectrum uzyskanych odpowiedzi/opinii.  
 

Najczęściej zadawane pytania:

Czym różni się indywidualny wywiad pogłębiony od zogniskowanego wywiadu fokusowego?
 

Podstawową różnicą jest to, że indywidualne wywiady pogłębione, w odróżnieniu od zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy mediatora z pojedynczym respondentem, co tworzy go bardziej swobodnym i szczegółowym. 

 

Czy można manipulować odpowiedziami respondentów za pomocą pytań?

 

Tak, takie sytuacje mogą pojawić się w przypadku źle skonstruowanego kwestionariusza i są traktowane jako błąd metodologiczny. Dlatego każde działania badawcze realizowane przez Exacto, gdzie kwestionariusz dostarczany jest z zewnątrz, zawiera element konsultacji narzędzia. Pozwala to na uzyskanie rzeczywistych i nieobarczonych błędem tendencyjności odpowiedzi. 

 
Jak duża powinna być próba badawcza?
 

W celu uzyskania wiarygodnych odpowiedzi próba powinna liczyć co najmniej 6 odpowiednio dobranych respondentów. 

 

Dlaczego warto nawiązać współpracę właśnie z nami? 

EXACTO to grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Badacze i analitycy z naszego zespołu od lat przeprowadzają badania zarówno w celach naukowych jak i na potrzeby klientów. 

 
Odwiedź nas w Google+