PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Komunikacja interpersonalna

Opis szkolenia

Prowadzone przez nas szkolenia zawsze mają formę interaktywnych warsztatów. Wskazówki praktyczne, jak również wiedza teoretyczna, przekazywane są w formie mini wykładów wspieranych prezentacją multimedialną oraz licznymi przykładami. Warsztaty oparte są o sprawdzone metody szkoleniowe, mają formę ćwiczeń, testów oraz studiów przypadków. Proces rozwiązywania studiów przypadków przebiega według następujących etapów:

 • burza mózgów,
 • weryfikacja pomysłów,
 • periodyzacja idei,
 • ustalenie końcowego produktu warsztatu.

Oprócz tych metod prowadzenia warsztatów, trenerzy stosują inne aktywne formy prowadzenia zajęć – warsztaty bowiem przyjmują formę spotkań interaktywnych. Wyróżnikiem prezentowanej oferty, jest bogactwo praktycznych elementów szkolenia, umożliwiających uczestnikom na bieżąco ćwiczenie omawianych zagadnień i utrwalanie prawidłowych zachowań.

Co nas wyróżnia?

 • nadajemy zajęciom charakter indywidualnego treningu,
 • modyfikujemy elementy programu w zależności od preferencji uczestników,
 • bazujemy na prawdziwych przykładach i współczesnych realiach,
 • trenujemy zachowania i działania oparte o symulacje realnych problemów,
 • oferujemy warsztaty z wykorzystaniem kamery i mikrofonu,
 • wykorzystujemy efektywne metody szkoleniowe: ćwiczenia, testy, odtwarzania ról, symulacje, studia przypadków.

 

Program szkolenia

Nasze szkolenia oparte są zawsze na realizacji zadań praktycznych, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych umiejętności oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy, wraz ze wskazaniem zastosowania w rzeczywistym działaniu. Szczegółowy program niniejszego modułu przedstawia się następująco:

 1. Komunikacja werbalna oraz podstawy NLP:
  • model, kanały i bariery przepływu informacji,
  • techniki budowania i utrzymywania kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym,
  • pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji,
  • sztuka parafrazy i oddania pytania,
  • komunikacja w rozmowie telefonicznej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku z wykorzystaniem technik komunikacji werbalnej,
  • skuteczne formułowanie pytań i ich wykorzystanie w procesie komunikacji,
  • język perswazji w komunikacji,
  • wyrażanie konstruktywnej krytyki, przyjmowanie krytyki oraz odpowiedź na zarzuty (umiejętność rozmowy z klientem roszczeniowym),
  • obrona przed manipulacją słowną.
 2. Komunikacja niewerbalna:
  • budowanie pozytywnego wizerunku z wykorzystaniem technik komunikacji niewerbalnej,
  • autoprezentacja i sztuka budowania „pierwszego wrażenia”,
  • zasady interpretacji komunikacji niewerbalnej,
  • kontakt wzrokowy i jego znaczenie w procesie komunikacji,
  • mowa ciała – typologia gestów i ich interpretacja,
  • rola kontaktu wzrokowego i mimiki twarzy,
  • zachowania proksemiczne (interakcja na podstawie przestrzennej odległości pomiędzy partnerami w komunikacji),
  • pozostałe elementy komunikacji niewerbalnej.
 3. Asertywność
  • czym jest asertywność i jak ją diagnozować?
  • zachowania nieasertywne i ich następstwa,
  • asertywne wyrażanie oczekiwań,
  • asertywne odmawianie i wyznaczanie granic.
Odwiedź nas w Google+