PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania eksperckie i naukowe

Czym są badania eksperckie i naukowe?

Badania eksperckie i naukowe to zaawansowane wykorzystywanie potencjału analitycznego i narzędziowego Agencji. Zazwyczaj wiążą się z wyzwaniem, polegającym na dostosowaniu całego procesu badawczego do niestandardowych celów. Dotyczy to jego całości – od konceptualizacji zagadnień, związanych z pytaniami badawczymi, poprzez dobór technik i narzędzi, stosowanych analiz jakościowych i ilościowych na interpretację wyników a na wnioskowaniu skończywszy. Badania tego rodzaju zazwyczaj nie mają na celu wsparcia procesu funkcjonowania firmy czy wypracowania doraźnych rozwiązań biznesowych, ale eksplorację dotychczas niezbadanego obszaru. 

 

Jaki jest cel badań eksperckich i naukowych?

Jedną z idei przyświecających Agencji jest popularyzowanie nauki. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia nie tylko poprzez wykorzystywanie w praktyce narzędzi nauk socjologicznych, ale też poprzez rozwój samej dziedziny. Eksperci EXACTO podejmują się licznych badań autorskich, ukierunkowanych na dotrzymanie kroku wyzwaniom współczesności. 

 

Kiedy warto wykonać badania eksperckie i naukowe?

Badania eksperckie i naukowe należy wykonać w sytuacji, gdy naukowiec lub instytucja „zderza się” z potrzebą eksploracji (konfrontacji opinicznej) w ujęciu popularyzacyjnym bądź w specyficznych grupach respondentów. Z usług Agencji mogą skorzystać eksperci wszystkich branż, potrzebujący doraźnej pomocy przy pozyskiwaniu danych. Każdy naukowiec czy ośrodek, korzystający ze wsparcia Exacto otrzyma gotowe narzędzia, a po przeprowadzeniu badania – raport z wynikami. Ponadto firmy i organizacje, opracowujące niestandardowe strategie, otrzymają możliwość konsultacji z ekspertami wewnętrznymi Agencji oraz odpowiednimi dla branży specjalistami. 

 

Jaki jest zakres badań eksperckich i naukowych?

W ramach badań Agencja realizuje następujące zadania:
 
  • określenie celu, jaki chce osiągnąć podmiot,
  • szczegółowe przedstawienie przedmiotu i zakresu badań,
  • analiza sytuacji wyjściowej,
  • przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza ankiety do badań ilościowych),
  • właściwa realizacja badań (online lub terenowe) oraz sporządzenie instrukcji dla pracowników dystrybuujących ankiety,
  • sprawdzanie spójności logicznej danych i ich kodowanie,
  • analiza uzyskanych wyników,
  • przekazanie opracowanych wyników badań wraz z rekomendacjami końcowymi (w formie raportów),
  • prezentacja wyników w siedzibie Klienta.

 

Źródła naukowej ekspertyzy

W procesie badania eksperckiego lub naukowego, EXACTO wykorzystuje następujące metody: śledzenie postaw konsumentów, monitorowanie ich preferencji i zwyczajów, badania jakościowe i ilościowe. Agencja dysponuje ponadto licznymi autorskimi badaniami branż, które umożliwiły głębszy wgląd w funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki i zagadnień zorientowanych na zidentyfikowanie własnego wizerunku oraz korzystne ukierunkowanie jego rozwoju.


 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

Najczęściej zadawane pytania:

Ile trwają badania eksperckie i naukowe? 

 

Głównymi wyznacznikami czasu realizacji badania są liczba oraz specyfika respondentów. Im bardziej charakterystyczna i wąska dziedzina oraz uściślony materiał do badań – tym trwają one dłużej. 

 

Ile kosztują badania eksperckie i naukowe?  

 

Cena ustalana jest w sposób indywidualny. Model rozliczeniowy uzależniony jest od liczby roboczogodzin pracy ankieterów oraz analityków.

 

Do kogo skierowana jest oferta badań eksperckich i naukowych? 

 

Oferta skierowana jest do doktorantów, naukowców (zarówno młodych jak i tych, którzy są już na zaawansowanym etapie badań i potrzebują szerszego materiału badawczego), jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, przedsiębiorstw. 

 
Odwiedź nas w Google+