Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach, tworzeniu strategii, planowaniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnych

rzeszow@exacto.pl
692 079 870

Centrum Medyczne MEDYK – komunikacja i zarządzanie kryzysowe procesu szczepień przeciw COVID-19​.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

opracowanie dokumentu strategii budowy i promocji marki ZGPKS

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” to organizacja, która od 2021 roku dynamicznie się rozrasta. Aktualnie współpracuje z 18 samorządami w zakresie organizacji transportu publicznego na terenach gmin zrzeszonych w Związku lub współpracujących z nim na zasadzie porozumienia. ZGPKS swoje działania realizuje przy udziale podmiotu wewnętrznego, jakim jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. z/s w Trzebownisku. Jest również organizatorem transportu na sieci komunikacyjnej pn. Międzygminna Komunikacja Samochodowa (MKS).

Grupa docelowa.

klienci ZGPKS, czyli pasażerowie MKS i PKS Rzeszów
mieszkańcy gmin objętych działalnością Związku

Współpraca .

Finalnym efektem działań na rzecz ZGPKS było opracowanie strategii budowy i promocji marki Związku. Dokument powstał na podstawie szeregu działań analitycznych. Zaprojektowaliśmy oraz zrealizowaliśmy badania rynkowe o charakterze wizerunkowym oraz przeprowadziliśmy doradztwo strategiczne. Dokonaliśmy również audytu polegającego na zaplanowaniu i realizacji wstępnych badań diagnostycznych, bazujących na desk research oraz warsztatach kreatywnych przeprowadzonych z klientem.

Strategia budowy i promocji marki .

Istotą opracowywania strategii budowy i promocji marki była analiza dotychczasowego wizerunku i podejmowanej działalności komunikacyjnej klienta. W dalszej kolejności stworzony został plan działania w postaci celów i zadań strategicznych oraz propozycji działań marketingowych i komunikacyjnych mających na celu budowanie silnej marki Związku. W przypadku ZGPKS strategia określiła zakres działań promocyjnych w kontekście lokalnego transportu publicznego.

Przebieg działań .

Jednym z kluczowych elementów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jest monitorowanie i odpowiednie interpretowanie trendów rynkowych. W związku z tym, w przypadku strategii budowy i promocji marki ZGPKS, zaprojektowaliśmy wielokanałowe badania, które pozwoliły uzyskać informację zwrotną w postaci opinii na temat Związku, bezpośrednio od jego klientów oraz mieszkańców gmin, w których działa organizacja. W zaplanowany proces badawczy włączyliśmy różne grupy, dlatego realizacja miała charakter kaskadowy i składała się z trzech głównych etapów:

1. Audyt – przeprowadziliśmy badania wstępne, diagnostyczne opierające się na technice jakościowej desk research oraz warsztacie kreatywnym z pracownikami i przedstawicielami władz Związku. Celem tego etapu było opracowywanie rekomendacji do dalszych działań badawczych i strategicznych.

2. Badania i analizy – przeprowadziliśmy kompleksowe badania klientów (pasażerów) ZGPKS oraz badania lokalnej społeczności z terenu gmin objętych działalnością Związku. Badania pozwoliły nam poznać opinie kluczowych grup docelowych i określić bieżący wizerunek ZGPKS.

3. Strategia – dysponując obszernym materiałem analitycznym, dokonaliśmy opracowania docelowej dokumentacji strategicznej zawierającej zestaw celów i zadań oraz paletę narzędzi promocyjnych wraz z metodologią pomiaru efektów działań marketingowych i komunikacyjnych dedykowanych ZGPKS.

ustaliśmy kierunki komunikacji oraz kluczowe przesłania
przygotowaliśmy kompleksowe Q&A
opracowaliśmy oświadczenia, które następnie zostały wysyłane do mediów
ustaliliśmy reguły wypowiadania się dla i do mediów przez osoby delegowane (dyrektor, lekarze, osoby odpowiedzialne za szczepienia)
przygotowywaliśmy na bieżąco odpowiedzi dla mediów i dziennikarzy, którzy zwracali się z pytaniami
uruchomiliśmy na stronie placówki zakładkę z materiałami dla mediów
zamieszczaliśmy na bieżąco odpowiedzi i oświadczenia w mediach społecznościowych CM Medyk

Wyniki .

poznanie aktualnych opinii pasażerów i mieszkańców wybranych gmin na temat wizerunku ZGPKS oraz istotnych zagadnień z zakresu transportu publicznego

identyfikacja kluczowych czynników wpływających na wybór konkretnego przewoźnika

benchmarking konkurencyjny pozwalający na zaplanowanie przyszłych działań promocyjnych

powstanie propozycji narzędzi promocyjnych (online i offline) oraz rekomendacji komunikacyjnych

wyznaczenie celów i zadań strategicznych w obszarze wizerunku oraz działań promocyjnych

Wyniki .

0
Strategia budowy i promocji marki
0
Spotkania w ramach warsztatów kreatywnych
0
Przebadanych mieszkańców
0
Przebadanych pasażerów

Wnioski .

Opracowanie strategii i promocji marki ZGPKS umożliwiło poznanie obecnego wizerunku Związku oraz określenie kierunków strategicznych dla przyszłych podejmowanych działań promocyjnych. To szczególnie istotne ze względu na specyfikę działalności ZGPKS oraz powiązanych z nim marek.