PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Reputacja

Reputacja (dobra) opinia o kimś, o czymś, renoma, (dobre) imię. W komunikacji marketingowej pojęcie to odnosi się do marki (firmy) i stanowi jedną z jej wartości. Wypracowanie reputacji jest składową zabiegów podejmowanych nad kształtowaniem wizerunku firmy (marki) i jest jedną z metod budowania przewagi konkurencyjnej. Czynnikami, które mają wpływ na proces kształtowania się reputacji są wiarygodność, uczciwość, wysokiej klasy produkty lub usługi, poziom etyki działań, ale też historia, wyznawane i realizowane wartości w relacjach z otoczeniem i wnętrzem organizacji. Podobnie jak wizerunek, reputacja nie musi być związana i wynikać z bezpośrednich doświadczeń z daną marką. Powstaje ona jako suma i wypadkowa informacji, wrażeń, odczuć, w umyśle konsumenta, jest jednak oparta o wartości. Zatem organizacja nie ma wpływu na sam fakt powstawania reputacji, ale może aktywnie zabiegać o to, aby była ona dobra, a następnie ją promować jako element przewagi konkurencyjnej. Kluczowa rola dobrej reputacji może ujawnić się w sytuacji kryzysowej, kiedy to dzięki niej będzie można efektywniej prowadzić działania, bazując na wyższym poziomie zaufania i szacunku interesariuszy, a tym samym, z większym powodzeniem minimalizować negatywne skutki kryzysu. Budowanie dobrej reputacji opiera się na działaniach zmierzających do wiarygodnego prezentowania się różnym kręgom otoczenia: inwestorom, kontrahentom, instytucjom kredytującym. Kluczową rolę spełnia tu konsekwentne dotrzymywanie zobowiązań, terminowość i prawdomówność, a także otwartość i publikowanie prawdziwych informacji, raportów itd. Skutkuje to powstawaniem i rozpowszechnianiem przychylnych ocen osób i środowisk opiniotwórczych na temat sytuacji firmy. Również dbałość o zatrudniony personel, przejawiająca się szacunkiem, dotrzymywaniem umów oraz tworzeniem warunków do rozwoju, uznaje się za źródło reputacji. Ważnym czynnikiem są też relacje z lokalną społecznością, aktywność na polu dobroczynności, angażowanie się w rozwiązywanie lokalnych problemów, sponsoring. Reputacja należy do aktywów organizacji, jest źródłem korzyści i narzędziem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Dobra reputacja wymaga dbałości, gdyż proces jej budowania jest długotrwały, natomiast utrata (zmiana na złą) może nastąpić relatywnie szybko.

 autor: Zbigniew Chmielewski źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+