PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Desk research

Desk research

Desk Research jest to technika badań jakościowych, która polega na analizie materiałów już istniejących i dostępnych danych. Zazwyczaj są to dokumenty, publikacje oraz informacje znajdujące się w różnego typu źródłach.

We wstępnej fazie analizy określa się liczbę i rodzaj branych pod uwagę źródeł. Zgromadzony materiał sprawdza się pod kątem postawionych celów badawczych. Zwraca się szczególną uwagę na informacje istotne z punktu widzenia prowadzonych badań. Często te informacje nie są związane z głównym wątkiem rozpatrywanych dokumentów. Pozyskane informacje podlegają weryfikacji w różnych źródłach. W trakcie procesu badawczego możliwa jest zmiana zakresu liczby źródeł oraz uzupełnianie danych.

Analiza desk research może być traktowana jako odrębna i samodzielna technika, jednak zazwyczaj jest związana ze wstępną fazą projektów badawczych, a jej głównym celem jest diagnoza sytuacji wyjściowej. Choć sama nie bazuje na danych wywołanych, często towarzyszy całemu procesowi badawczemu realizowanemu za pomocą innych technik badawczych.

Zalety

  • Możliwość szybkiego rozpoczęcia badania.
  • Elastyczność w zarządzaniu czasem realizacji poprzez rozszerzanie lub ograniczanie zakresu branej pod uwagę dokumentacji.
  • Względnie niskie koszty realizacji.
Odwiedź nas w Google+