PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania i pomiar efektów

Badania i pomiar efektów

Badania i pomiar efektów

Przeprowadzamy badania marketingowe i audyty komunikacyjne na potrzeby firm i organizacji. Możemy na

życzenie klienta przygotować kwestionariusze badawcze, arkusze ocen, jak również zaprojektować i wdrożyć

cały proces badawczy.

 

Zobacz czym się zajmujemy

 

 
 
 

Desk research

Desk Research jest to technika badań jakościowych, która polega na analizie materiałów już istniejących i dostępnych danych. Zazwyczaj są to dokumenty, publikacje oraz informacje znajdujące się w różnego typu źródłach.

Zobacz więcej
Możliwość szybkiego rozpoczęcia badania.

 

Fokus Group Interview. Zogniskowany Wywiad Grupowy

Zogniskowany wywiad grupowy (Focus Group Interview) – technika polegająca na poznawaniu opinii wybranej grupy osób (zazwyczaj 6-8 osób) w aspekcie, którego dotyczy badanie. Pozwala na zebranie szczegółowych informacji, istotnych i zaakcentowanych przez respondentów podczas moderowanego spotkania. Wywiad odbywa się według wcześniej opracowanego scenariusza.

Zobacz więcej
Wzajemna inspiracja.

 

Indywidualny wywiad pogłębiony

ndywidualny wywiad pogłębiony (In-depht Inteview) to technika badań jakościowych polegająca na przeprowadzaniu rozmowy z respondentem w oparciu o przygotowany scenariusz wywiadu.

Zobacz więcej
Pozwala na swobodną wypowiedź.

 

PAPI/CAPI – wywiady bezpośrednie

Kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (Peper Aided Personal Interview) to najbardziej kanoniczna technika badawcza bazująca na bezpośredniej relacji między ankieterem i respondentem. Aktualnie bardziej rozpowszechnione są wywiady bezpośrednie.

Zobacz więcej
Możliwość opisania komunikatów niewerbalnych.

 

CAWI (Computer Aided Web Interview) – wywiady internetowe

Technika zakładająca uzyskanie informacji od respondenta za pomocą ankiety internetowej dostępnej w formie linku lub wiadomości e-mail. Umożliwia zebranie danych w stosunkowo szybki i tani sposób.

Zobacz więcej
Niższe koszty realizacji badania w porównaniu z tradycyjnymi technikami badań terenowych.

 

CATI

CATI – wywiady telefoniczne. Technika oparta na pozyskiwaniu informacji na bazie wystandaryzowanego narzędzia (kwestionariusza). Ankieter zdobywa dane poprzez przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z respondentem.

Zobacz więcej
Możliwość dotarcia do grup trudnodostępnych.

Badania eksperckie i naukowe

Badania eksperckie i naukowe to zaawansowane wykorzystywanie potencjału analitycznego i narzędziowego Agencji. Zazwyczaj wiążą się z wyzwaniem, polegającym na dostosowaniu całego procesu badawczego do niestandardowych celów. Dotyczy to jego całości – od konceptualizacji zagadnień, związanych z pytaniami badawczymi, poprzez dobór technik i narzędzi, stosowanych analiz jakościowych i ilościowych na interpretację wyników a na wnioskowaniu skończywszy.

Zobacz więcej
Możliwość szybkiego rozpoczęcia badania.

 

 

 

Odwiedź nas w Google+