PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania produktu

Czym są badania produktu?

Badania produktu mają na celu pozyskanie opinii konsumentów na temat danego produktu. Można im poddać artykuły, obecne na rynku już od dłuższego czasu, jak i te, których wprowadzenie jest dopiero planowane. Oferowane przez firmę towary lub usługi są najistotniejszym składnikiem więzi pomiędzy producentem i klientami. Z tego względu, niezwykle ważne jest, by odpowiadać bezpośrednio na potrzeby konsumentów, związane z istniejącą lub nowopowstającą ofertą. Aby to osiągnąć, bardzo przydatne będą badania produktu. Do analizowanych elementów należą m. in. wygląd, zapach, opakowanie, etykieta i oczywiście cena.

 

Jaki jest cel badań produktu?

Celem badań produktu jest identyfikacja oczekiwań konsumentów, która umożliwi precyzyjne dopasowanie oferty do zapotrzebowania. Tego rodzaju odpowiedź na popyt może znacząco wpłynąć na wzrost sprzedaży, a co za tym idzie, również na rozwój całego przedsiębiorstwa. W przypadku nowych produktów/usług, badana te są jednym z najistotniejszych etapów wdrażania świeżej koncepcji.

 

Jaki jest zakres badań produktu?

W ramach badań Agencja realizuje następujące zadania:
 
  • określenie celu, jaki chce osiągnąć podmiot,
  • szczegółowe przedstawienie przedmiotu i zakresu badań,
  • analiza sytuacji wyjściowej,
  • przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza ankiety do badań ilościowych),
  • właściwa realizacja badań (online lub terenowe) oraz sporządzenie instrukcji dla pracowników dystrybuujących ankiety,
  • sprawdzanie spójności logicznej danych i ich kodowanie,
  • analiza uzyskanych wyników,
  • przekazanie opracowanych wyników badań wraz z rekomendacjami końcowymi (w formie raportów),
  • prezentacja wyników w siedzibie Klienta.

 

Dlaczego warto wykonywać badania produktu?

Dzięki badaniom produktu można z dużą dokładnością określić te cechy wyrobu lub usługi, na które konsumenci zwracają uwagę, wyszczególnić bariery zakupowe czy  zestawić oferty z innymi dostępnymi na rynku.  Badania pozwalają również ustalić zapotrzebowanie na nowe produkty, ułatwiając właściwe ukierunkowanie rozwoju przedsiębiorstwa. 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

Kiedy zalecane jest wykonanie badania produktu?

Badanie produktu warto wykonać, gdy zależy nam na zwiększeniu sprzedaży danego produktu/usługi, a przede wszystkim, gdy oferta firmy jest poszerzana. Wówczas badanie produktu należy wykonać już na etapie planowania nowości.

 

Jak przebiega badanie produktu?

Badanie rozpoczyna się od określenia metodologii oraz grupy docelowej. Każdorazowo są one ustalane z klientem przez ekspertów z Agencji. Pomagają oni sprecyzować charakter projektu oraz narzędzia niezbędne do jego realizacji. W procesie badania produktu najlepiej sprawdzają się wywiady ankietowe CAWI lub CATI, badania fokusowe oraz wywiady pogłębione IDI

 

Najczęściej zadawane pytania:

Jaki jest czas realizacji badania?

 

Jest on uzależniony od stopnia zaawansowania danego projektu i indywidualnie ustala się go z klientem na etapie ofertowania. Zazwyczaj jednak minimalny czas realizacji zadania to kilka tygodni.

 

Ile kosztują badania produktu?  

 

Z uwagi na dużą elastyczność, Agencja wycenia plan badania indywidualnie. Jest on dostosowany do jednostkowego charakteru projektu, jego wielkości, charakterystyki oraz branży, do której należy.

 

 

Czy badania są przeprowadzane w skali ogólnopolskiej czy regionalnej?

 

Agencja może przeprowadzić badania na terenie całego kraju. Skala i zasięg analizy są ustalane z Klientem w zależności od potrzeb firmy. 

 

Odwiedź nas w Google+