PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania rynku i opinii

Czym są badania rynku i opinii?

Dzięki badaniom rynku i opinii uzyskuje się informacje na temat przyszłych zachowań konsumenckich bądź obywatelskich. Wykonane przez ekspertów badania rynku i opinii dają klarowną prognozę zmian gospodarczych i postaw konsumenckich. Taka wiedza pozwala odpowiednio zaplanować strategię działań i rozwoju przedsiębiorstwa. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

 

Jaki jest cel badań rynku i opinii?

Celem badań rynku i opinii jest zgromadzenie informacji o procesach rynkowych, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zebrane informacje umożliwiają dostosowanie oferty do sytuacji gospodarczej, a także potrzeb i preferencji konsumentów. Pomagają również w podejmowaniu decyzji strategicznych. 

 

Kiedy warto wykonać badania rynku i opinii?

Badania rynku i opinii będą szczególnie cenne dla podmiotów zaangażowanych w konkurencję bezpośrednią, dla której kluczowe są analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa. Agencja pozyskuje również dane z zakresu preferencji i potrzeb konsumentów. Analizom podlegają ich cechy osobiste, oddziaływanie czynników psychologicznych, motywacje zakupowe, nawyki, wpływ ceny na atrakcyjność produktu/usługi. Badania obejmują także analizę opinii na temat towarów czy świadczeń, które leżą u podstaw podejmowania decyzji, w tym decyzji zakupowych, a te w przedsiębiorstwie przekładają się przecież na wielkość sprzedaży. 

 

Jaki jest zakres badań rynku i opinii?

W ramach badań Agencja realizuje następujące zadania:
 
  • określenie celu, jaki chce osiągnąć podmiot,
  • szczegółowe przedstawienie przedmiotu i zakresu badań,
  • analiza sytuacji wyjściowej,
  • przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza ankiety do badań ilościowych),
  • właściwa realizacja badań (online lub terenowe) oraz sporządzenie instrukcji dla pracowników dystrybuujących ankiety,
  • sprawdzanie spójności logicznej danych i ich kodowanie,
  • analiza uzyskanych wyników,
  • przekazanie opracowanych wyników badań wraz z rekomendacjami końcowymi (w formie raportów),
  • prezentacja wyników w siedzibie Klienta.

 

Dlaczego warto badać rynek i opinię?

Regularne badania rynku i opinii ułatwiają utrzymywanie wysokiego poziomu usług i dobrego kontaktu z klientami, a także pozwalają zaplanować działania adekwatne do sytuacji ekonomicznej na rynku. Ponadto, dają możliwość oszacowania popytu, podaży, dystrybucji oraz zysków ze sprzedaży. Dostarczają również informacji na temat konkurencji, jej klientów i otoczenia rynkowego. 

 

Jak przebiegają badania rynku i opinii?

Badania rozpoczynają się od określenia grupy respondentów oraz metodologii, pozwalającej na efektywne dotarcie do nich. W drugim etapie przygotowywany jest kwestionariusz ankiety. Następnie przeprowadzone zostają badania (w formie online lub terenowo). Wszystkie odpowiedzi są weryfikowane pod kątem spójności logicznej, kodowane, a następnie analizowane. Rekomendacje końcowe Agencja przedstawia w szczegółowym raporcie końcowym. 

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile trwają badania rynku i opinii? 

 

Głównymi wyznacznikami czasu realizacji badań są liczba oraz specyfika klientów. Im bardziej charakterystyczna, wyspecjalizowana grupa, tym dłużej trwa proces analityczny. Czas badań znacząco skraca się w sytuacji, gdy analizie podlegają jedynie dane wtórne

 

Ile kosztują badania rynku i opinii?  

 

Cena ustalana jest w sposób indywidualny. Model rozliczeniowy uzależniony jest od liczby roboczogodzin pracy ankieterów oraz analityków.

 

Na podstawie jakich danych przeprowadzane są badania rynku i opinii? 

 

Przeprowadzając badania rynku i opinii, Agencja wykorzystuje dane pierwotne oraz wtórne. Do pozyskania danych pierwotnych wykorzystywane są techniki wywiadów komputerowych oraz telefonicznych, rzadziej stosowane są wywiady bezpośrednie i ankiety przeznaczone do samodzielnego wypełnienia. Najczęściej przeprowadzane są one w punkcie sprzedaży Klienta. Z kolei dane wtórne, Agencja wyszukuje lub pobiera z dokumentacji Zleceniodawcy.

 
Odwiedź nas w Google+