PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania zachowań konsumenckich

Czym są badania zachowań konsumenckich?

Badania zachowań konsumenckich pozwalają na stworzenie profilu konsumenta i określenie jego zwyczajów zakupowych. Dzielą się one na 2 typy: zamierzone, które ukazują prawdziwe potrzeby konsumenta oraz niezamierzone, nacechowane przypadkowością – nie ukazują one rzeczywistych podglądów, są jedynie wyrazem spontanicznych decyzji. Na podstawie badań zachowań konsumenckich możliwe jest ustalenie realnych poglądów konsumenta, na których można oprzeć strategie działań. 

 

Jaki jest cel przeprowadzania badań zachowań konsumenckich?

Głównym celem przeprowadzania badań zachowań konsumentów jest określenie ich podstawowych zwyczajów oraz analiza, interpretacja i prognoza przyszłych decyzji zakupowych. W wyniku przeprowadzonych badań możliwe jest określenie zapotrzebowania i ustalenie strategii dostosowanej do potrzeb klientów. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

Jakie czynniki Agencja uwzględnia w trakcie badań zachowań konsumentów?

W procesie badawczym Agencja bierz pod uwagę następujące czynniki:

 •    czynniki psychologiczne – uwzględniające motywacje, poglądy, percepcje odbiorców,
 •    czynniki indywidualne – tj. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status społeczny, zainteresowania etc.,
 •    czynniki społeczne – uwzględniające mniejsze grupy społeczne tj. rodzina lub grupa zawodowa,
 •    czynniki kulturowe – zaliczają się od nich: kultury i subkultury, a także bezpośrednie otoczenie konsumenta.

 

*Nawet jeżeli firma nie może wpłynąć na dany czynnik, w badaniach konieczne jest uwzględnienie jego wpływu na zachowania konsumenckie. 

 

Kto powinien wykonać badania zachowań konsumentów?

Badania zachowań konsumentów powinna wykonywać każda firma, zajmująca się handlem i pozyskująca klientów. Dobra znajomość odbiorcy jest podstawą dla stworzenia odpowiednio dopasowanej oferty, celującej w jego potrzeby. Takie precyzyjne targetowanie bezpośrednio wpływa na maksymalizację zysków przedsiębiorstwa. 

 

Jaki jest zakres badań eksperckich i naukowych?

W ramach badań Agencja realizuje następujące zadania:
 
 • określenie celu, jaki chce osiągnąć podmiot,
 • szczegółowe przedstawienie przedmiotu i zakresu badań,
 • analiza sytuacji wyjściowej,
 • przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza ankiety do badań ilościowych),
 • właściwa realizacja badań (online lub terenowe) oraz sporządzenie instrukcji dla pracowników dystrybuujących ankiety,
 • sprawdzanie spójności logicznej danych i ich kodowanie,
 • analiza uzyskanych wyników,
 • przekazanie opracowanych wyników badań wraz z rekomendacjami końcowymi (w formie raportów),
 • prezentacja wyników w siedzibie Klienta.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile trwają badania zachowań konsumenckich? 

 

GCena ustalana jest w sposób indywidualny. Model rozliczeniowy uzależniony jest od liczby roboczogodzin pracy ankieterów oraz analityków.

 

Ile trwa badanie zachowań konsumenckich?  

 

Głównymi wyznacznikami czasu realizacji badań są liczba oraz specyfika respondentów. Im bardziej charakterystyczna grupa – tym trwają one dłużej. 

 

Jaka jest minimalna próba do badań zachowań konsumenckich? 

 

Minimalna liczba respondentów uzależniona jest od techniki badania. Przykładowo, w przypadku indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) wystarczy już 6 respondentów. Inaczej jest jeśli chodzi o badania ilościowe, w których wiarygodność wyników uzależniona jest od liczby wywiadów. Wówczas Agencja dąży do optymalizacji ilości danych. 

 
Odwiedź nas w Google+